تبلیغات
گروه مهندسین مشاور مدیریت پروژه های ساخت آردا www.CPMI.ir - کارگاه آموزشی مبانی حقوقی قراردادها"موسسه مدیریت پروژ های ساخت آردا (آریا دانش احداث) "  با همکاری  "انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران" برگزار می کند:لازم به ذکر است تقویم آموزشی برگزاری این دوره تغییر کرده است، این دوره در مورخ 11 اردیبهشت برگزار خواهد شد.